درباره آی سیما

امروز ما در آستانه ی قرن پانزدهم هجری و در جهانی بر پایه ی زندگی بر اساس فناوری های رو به رشد ایستاده ایم که می بایست برای این تغییرات و تطبیق همگام و آماده باشیم .

بدون تردید یکی از اصلی ترین آمادگی ها برای زیست فعالانه در این دوران ، توانایی ، سواد و قدرت در جریان سازی رسانه ای و محتوایی است .

ما در رسانه ها زندگی می کنیم و این جمله ی اغراق شده ای نیست . امروزه ما در رسانه ها زیست می کنیم تا آگاهانه و با تجربه هایی نو و چشم هایی که از دیدار ها تازه می شود جهانی دیگر خلق کنیم که می تواند گسترده تر و زیباتر و مهربان تر باشد .

در آستانه ی ورود به قرن جدید ، تلویزیون های تعاملی بخشی از این جهان رسانه ای جدید هستند که برای تنوع بخشی و ایجاد چشم انداز های جدید برای مخاطب امروزی به عرصه آمده اند تا رونق بخش و پیشتاز این میدان حساس باشند

برند آی سیما به عنوان پیشگام در ایجاد و عرضه تلویزیون اینترنتی تعاملی ، هدف خود را بر پایه ی رونق بخشی به صنعت سرگرمی و تامین و تولید محتوای خلاق و جامع قرار داده و در این راستا فعالیت های موثر و بنیادینی را برای دسترسی مخاطب به یک سرویس تعاملی پایدار قرا داده است .

ما همواره تنوع بخشی به محصولات ، بازارسازی پیشتازانه ، آینده پژوهی رسانه ای و همگامی با تغییرات و بازار رو به رشد رسانه های بین المل را در دستور کار خود قرار داده ایم و تلاش می کنیم تا با سرویسی نوین و قابل اعتماد برای مخاطبین این صنعت بزرگ در کشور همگام باشیم و سهم خود را در فرهنگ سازی و اقتصاد رسانه با رعایت حرفه ای گری به دست آوریم .

با این دیدگاه آی سیما به عنوان رسان های نوین ، آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت های خود و تعامل با ایده پردازان و صاحبین رسانه ، محتوا و سیاستگذاران بازار محتوای کشور قدمی بزرگ برای دستیابی به مدل های نوین و اختصاصی رسانه های تعاملی بردارد تا در قرن جدید ، گفتمان و مشی رسانه ای شایسته ای برای کشور بزرگ مان به جا نهیم .

ما در این راه بزرگ در کنار شما و ایده های تان هستیم چرا که ایده ها کارسازند .