برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
گراند سینما
داستان درباره ي ورود و توسعه ي سينما و سينماداري در ايران است و وصف مشاجره هاي موسيو روسي خان و موسيو آقايوف كه جيره بگير سفارت خانه هاي روسيه ي تزاري و بريتانياي كبير هستن.
1:27:16
5.9
1989