برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
آستريكس و ابليكس
روميان به فرانسويان حمله كرده‌اند و تنها يك دهكده باقي مانده، آن هم به دليل اينكه دهكده، جادوگري دارد كه اكسيري توليد مي‌كند تا افراد چندين برابر قدرتمند مي‌شوند و مي‌توانند جلوي رومي‌ها بايستند.
1:23:14
7
2014