برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دو رفیق و یک دوره گرد
پروفسور بدجنسی پدر آماندا را که دستگاه عظیمی را طراحی کرده‌است می‌دزدد تا به وسیله آن دستگاه بر جهان حکومت کند. دو رفیق و یک دوره‌گرد تلاش می‌کنند تا پدر آماندا را نجات دهند
1:4:55
6
2015