برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
خوشحال مانند لازارو
داستان آشنايي «لازارو» پسر كشاورزي كه عده‌اي او را ساده لوح مي‌خوانند با «تانكردي» كه پسري نجيب زاده است. زندگي آنها در روستاي دورافتاده‌اي تحت سلطه «آلفونسيا» معروف به ملكه سيگار است. پيوند محكمي بين آن دو شكل مي‌گيرد. اين دوستي تا اندازه‌اي براي «لازارو» ارزشمند مي‌شود كه بعد از مدتي براي يافتن «تانكردي» پا به شهر مي‌گذارد، جايي كه او مثل يك قطعه‌ از گذشته است كه در دنياي مدرن گم شده است.
1:56:1
8
2018