برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
تن تن و درياچه كوسه‌ها
پروفسور “تورنسل” دستگاهي اختراع كرده كه قادر است از هر چيزي كپي مشابه آن و غيره قابل تشخيص بسازد. “پاپولوس” تبهكار خطرناك براي بدست آوردن آن دست به هر كاري ميزند، او درياچه اي را مركز عمليات خود قرار داده است ولي تن تن و دوستانش عمليات او را ناكام مي‌گذارند.
1:9:2
6.3
1972