برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
روزمرگی
شخصیت فیلم بخاطر زندگی یکنواخت دچار افسردگی و روزمرگی شده و غول سیاه افسردگی روز به روز بزرگتر و قویتر میشود.
0:5:12
6
2017