برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
اعماق جهنم
آتشفشان ها در جای جای این کره خاکی وجود دارند و هر چند وقت یک بار فوران می کنند. این مستند به پیامدهای فوران آتش فشان بر زندگی مردم در نقاط مختلف دنیا می پردازد.
1:34:30
7.2
2016