برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
رهاتر از دریا
«بی قراری دریا برای رهایی دریاست، رهایی نه از موج و طوفان از دلشکستگی رهاست. رهاتر از دریا برای دل سپردن به گذشته و برای رسیدن به واقعیت زندگی اوست …»
1:22:11
6
2009