برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
خراسان سرزمین آفتاب
خراسان نامی است از خور به معنای خورشید و آسان به معنای آسان طلوع کننده و خراسان جایی است که خورشید از آن بالا می آید و آفتاب بر فلات ایران می تابد تا این سرزمین مقدس از گرمای مهرعالم افروز زندگی گیرد
1:5:46
6
2010
فیلم های پیشنهادی