برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
عند از مطالبه
نمایش داستان جماعتی را روایت می کند که به نحوی در صف و چشم انتظاری رسیدن خبری میباشند. این خبر می تواند زندگی آنان را دستخوش تغییرات عمده ای نماید.
1:22:57
6
2018