برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
رودخانه خونین
وقتی پسر یک قاضی موفق توسط دو پلیس کشته میشود و سیستم قضایی آن ها را آزاد میکند کاراگاهی کارکشته مدارکی محکوم کننده علیه دو افسر پیدا میکن