برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مهاجم زیم: ورود به فلورپوس
زیم همیشه افسرده و ناامید است. او همچنان توهم نابودی زمین را در سرش می پروراند تا روزی که برنامه و طرح جدیدش در نهایت باعث جلب توجه گروهی قرار می گیرد و حالا تصمیم می گیرد تا نقشه اش را عملی کند و ...
1:9:27
7.6
2019