برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
انجمن برادری شمشیرها
در زمان سلسله مینگ در چین شن لیان یک پلیس نامحسوس در دولت فساد آن موقع در گیر یک توطئه در ماموریتش میوشد و برای اینکه ثابت کند بی گناه است با دختری به نام بیی به دنبال حقیقت می رود
1:53:0
6.6
2014