برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
۱۹۸۷: وقتی که آن روز فرا برسد
یک دانشجوی کالج طی بازجویی پلیس شکنجه و کشته میشود. مقامات دولتی برای سرپوش گذاشتن به مرگ سریع عمل می کنند و ...
2:0:26
7.7
2017