برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
توسعه یک استراتژی رقابتی
این دوره به شرح مزیت های رقابتی و اینکه چطور و به چه دلیل شرکت ها همیشه به طور همزمان در دو حوزه با یکدیگر رقابت می کنند-روی صحنه و پشت صحنه- می پردازدو همچنین در این دوره می آموزیم که مزیت مولفه ای پویا ست و ممکن است چیزی که امروز مزیت محسوب میشود در آینده مزیت نباشد.
0
0
قسمت های سریال توسعه یک استراتژی رقابتی
توسعه_ از استراتژی تا اقدام
توسعه_ تمرکز بر رو ی کل چرخه خرید و مصرف
توسعه_ خوش آمدگویی
توسعه_ درک نیروهای محرک صنعت
توسعه_ درک نیروهای محرکه ی صنعت
توسعه_ دو روی مزیت رقابتی
توسعه_ رقابت از طریق شکستن قوانین
توسعه_ رقابت از طریق نوآوری
توسعه_ ساختار زنجیره ای ارزشی برتر
توسعه_ مزیت رقابتی همیشه ثابت نیست
توسعه_ مزیت رقابتی همیشه نسبی است
توسعه_ پیدا کردن آلفای خود
توسعه_توان عمیق مشتری
توسعه_مدیریت مکمل ها
توسعه_مزیت های قیاس و گستره
فیلم های پیشنهادی