برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دلیران تنگستان
مجموعه‌ای تلویزیونی است دربارهٔ تاریخ مبارزان رئیس‌علی دلواری، تنگستان، دشتی، دشتستان و بوشهر در جنوب ایران در مقابل امپراتوری بریتانیا.
0
1974
قسمت های سریال دلیران تنگستان
دلیران تنگستان 1
دلیران تنگستان 2
دلیران تنگستان 3
دلیران تنگستان 4
دلیران تنگستان 5
دلیران تنگستان 6
دلیران تنگستان 7
دلیران تنگستان 8
دلیران تنگستان 9
دلیران تنگستان 10
دلیران تنگستان 11
دلیران تنگستان 12
دلیران تنگستان 13
دلیران تنگستان 14
فیلم های پیشنهادی