برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
بانوی عمارت
داستان این سریال ملودرام عاشقانه ای از مقطع تاریخی دوره قاجار را روایت می کند که در لایه های زیرین آن به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان نیز می پردازد
6
2018
قسمت های سریال بانوی عمارت
بانوی عمارت 1
بانوی عمارت 2
بانوی عمارت 3
بانوی عمارت 4
بانوی عمارت 5
بانوی عمارت 6
بانوی عمارت 7
بانوی عمارت 8
بانوی عمارت 9
بانوی عمارت 10
بانوی عمارت 11
12 بانوی عمارت
بانوی عمارت 13
بانوی عمارت 14
15 بانوی عمارت
بانوی عمارت 16
بانوی عمارت17
بانوی عمارت 18
بانوی عمارت 19
بانوی عمارت 20
بانوی عمارت 21
بانوی عمارت 22
بانوی عمارت 23
بانوی عمارت 24
بانوی عمارت 25
بانوی عمارت 26
بانوی عمارت 27
28 بانوی عمارت
بانوی عمارت 29
بانوی عمارت 30
بانوی عمارت 31
بانوی عمارت 32
بانوی عمارت 33
بانوی عمارت 34
فیلم های پیشنهادی