برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دلدادگان 3
این مجموعه رویارویی دو خانواده را نشان می‌دهد که قربانیانش، فرزندان آن خانواده‌ها هستند. آدم‌های این قصه زندگی محلی و همسایگی کنار هم داشتند و دارند و بحث مبارزه با اعتیاد و فساد اقتصادی هم از رگه‌های داستان این سریال است.
6
2018
قسمت های سریال دلدادگان 3
دلدادگان 41
دلدادگان 42
دلدادگان 43
دلدادگان 44
دلدادگان 45
46 دلدادگان
دلدادگان 47
دلدادگان 48
دلدادگان 49
دلدادگان 50
دلدادگان 51
دلدادگان 52
دلدادگان 53
دلدادگان 54
دلدادگان 55
دلدادگان 56
دلدادگان 57
دلدادگان 58
دلدادگان 59
دلدادگان 60
فیلم های پیشنهادی