برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا لاگین کنید.
لوتر
لوتر افسر پلیس خاص و نابغه است او وسواسی و قدرتمند است و گاهی به خاطر از دست دادن کنترل خشونت خود خطرناک م‌یشود. او قادر نیست از جنایاتی که بهش نزدیک می‌شود جداکند. برای لوتر همیشه کارش در اولویت قرار دارد خاص بودنش هم برایش موهبتی است و هم یک نفرین برای خود و هم برای کسانی که به او نزدیک اند
8.5
2010
قسمت های سریال لوتر
لوتر 1
لوتر 2
لوتر 3
لوتر 4
لوتر 5
لوتر 6
لوتر 7
لوتر 8
لوتر 9
فیلم های پیشنهادی