برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
لوتر
لوتر افسر پلیس خاص و نابغه ای است که گاهی به خاطر از دست دادن کنترل خشونت خود خطرناک می شود. برای اوکار در اولویت قرار دارد خاص بودنش، هم اند.برایش موهبتی است و هم یک نفرین برای خود و برای کسانی که به او نزدیک
8.5
2010
قسمت های سریال لوتر
لوتر 1
لوتر 2
لوتر 3
لوتر 4
لوتر 5
لوتر 6
لوتر 7
لوتر 8
لوتر 9
فیلم های پیشنهادی