برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
شرایط خاص
«شرایط خاص» یک کمدی قصه گوی موقعیت است که بخشی از این موقعیت با جابجایی شخصیت در طول داستان رخ می‌دهد. این مجموعه نگاهی گذرا به دفاع مقدس دارد و مضامین اجتماعی با زبانی طنز در آن طرح می‌شود
6
2018
قسمت های سریال شرایط خاص
شرایط خاص 1
شرایط خاص 2
شرایط خاص 3
شرایط خاص 4
شرایط خاص 5
شرایط خاص 6
شرایط خاص 7
شرایط خاص 8
شرایط خاص 9
شرایط خاص 10
شرایط خاص 11
شرایط خاص 12
شرایط خاص 13
شرایط خاص 14
َشرایط خاص 15
شرایط خاص 16
شرایط خاص 17
شرایط خاص 18
فیلم های پیشنهادی