برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
همتا _فصل دوم
درحالیکه هاوارد بُعد دوم، خود را در زندگی هاوارد سیلک پنهان کرده‌است، باید مراقب باشد که توسط اعضای خانواده و همکاران او در دفتر تبادل شناسایی نشود. از سوی دیگر، کویل و کلیر سعی می‌کنند خود را با موقعیت جدیدشان وفق دهند. در حالیکه هاوارد در بُعدی دیگر زندانی شده‌است و …
8
2019
قسمت های سریال همتا _فصل دوم
همتا_فصل 2_1
همتا_فصل 2_2
همتا_فصل 2_3
همتا_فصل2_4
همتا_فصل2_5
همتا_فصل 2_6
همتا_فصل 2_7
همتا_فصل 2_8
همتا_فصل 2_9
همتا_فصل 2_10